Highlight

September 7, 2017

กำหนดการในงาน 13-22 พ.ย. 60 และการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

July 25, 2017

สรุปการตอบรับการเข้าร่วมงานมหกรรมทางเรือฯ (19 ต.ค.60)

สรุปการตอบรับการเข้าร่วมงานมหกรรมทางเรือฯ *ข้อมูล ณ 19 ต.ค. 60
September 5, 2017

ภาพและข้อมูลเรือใน IFR 2017และเรือนอกอาเซียน

ร.ล.ถลาง เป็นเรือประธาน ในพิธีสวนสนามทางเรือ   รายชื่อเรือของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม   เรือในการสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2017   เรือนอก ASEAN  
October 10, 2017

เพลง ASEAN IFR 2017 และเนื้อร้อง

  ASEAN IFR Song 2017 [Lyrics] Welcome to Thailand, in Pattaya we celebrate; Share our fleet we dream together. คลื่นและลมรุกโรมโหมกระหน่ำ (The wind is blowing, the ocean […]
September 25, 2017

เพลง ASEAN Navies และเนื้อร้อง

เพลงและเนื้อร้องเพลง ASEAN Navies เพลงบรรเลงขับขานที่ ผบ.ทร.อาเซียนทุกประเทศ จะขึ้นร้องเพลงหมู่ร่วมกัน ASEAN Navies Song [Lyrics] For a long time,we’ve been friends. Each passing day friendship never ends. For the times when […]
September 8, 2017

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางเรือฯ

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมชมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่มีความยิ่งใหญ่ เรือรบมิตรประเทศ และเรือรบของกองทัพเรือจะจอดทอดสมอร่วมกันในอ่าวพัทยา ร่วมกว่า 50 ลำ

ASEAN International Fleet Reviews 2017

กองทัพเรือได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวและกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความสมเกียรติ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับโลก กองทัพเรือจึงได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๐ วัน ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวมเรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน” โดยเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมบนบกซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017)

โดยกองทัพเรือจะเชิญกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนรวมกว่า ๓๐ ประเทศ จัดเรือรบที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูงกว่า ๔๐ ลำ ร่วมการสวนสนามทางเรือบริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา โดยจะกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีแขกผู้มีเกียรติทั้งผู้บังคับบัญชาฝ่ายไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมชมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

๒. การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017)

โดยกองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนจะดำ เนินการฝึกตาม Standard Operating Procedures for ASEAN Multilateral Naval Exercise : SOP for AMNEX) ที่กองทัพเรือทุกประเทศได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้วในคราวการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ประเทศเมียนมา โดยจะมีการฝึกทั้งในทะเลและบนบกบริเวณพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวไทยตอนบน

๓. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ (The 11th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting 2017 : The 11th ANCM 2017)

โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในพื้นที่เมืองพัทยา ในช่วงเวลาที่มีความสอดคล้องกันทั้งกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการฝึกผสมแบบพหุภาคี

๔. กิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ

มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา (พัทยากลาง) ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการเดินพาเหรดทางบกโดยมีการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ๒ กิจกรรมสาธิต โดยในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ จะมีการแสดงกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ดังนี้

กิจกรรมสาธิตที่ ๑ : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ เรือและชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลเมืองพัทยา และกู้ภัยเมืองพัทยา

กิจกรรมสาธิตที่ ๒ : การต่อต้านการก่อการร้ายโดยการชิงตัวประกัน กำลังที่เข้าร่วมประกอบด้วย รีคอนจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และมนุษย์กบจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และเรือเร็วโจมตีจากกองเรือยุทธการ

๕. กิจกรรมการเดินพาเหรดทางบก

มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา (จากระหว่างพัทยาใต้และพัทยากลางตลอดเส้นทางจนถึงพัทยาเหนือ) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมประกอบด้วย กำลังพลจากเรือของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ลำ กำลังพลจากเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๑๕ – ๒๐ ลำและกำลังพลจากเรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวน ๑๕ – ๒๐ ลำ ขบวนศิลปวัฒนธรรม ขบวนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมการเดินพาเหรดทางบก และ วงโยธวาทิตจากราชนาวี ขบวน พาเหรดจะใช้เส้นทางถนนเลียบชายหาดจากระหว่างพัทยาใต้และพัทยากลางมุ่งหน้าสู่พัทยาเหนือ ผ่านปรำพิธีบริเวณแยกพัทยากลางบนถนนเลียบชายหาดพัทยาเพื่อให้ประธานในพิธี (ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนร่วมเป็นประธาน) รับการแสดงความเคารพจากขบวนพาเหรดต่าง ๆ ขณะเดินผ่านปะราพิธี นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟนซีดรีลจาก นักเรียนจ่าทหารเรือ บริเวณหน้าปรำพิธีก่อนที่ขบวนพาเหรดจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนจะเดินผ่านปรำพิธีอีกด้วย

๖. กิจกรรมทางบก

เป็นกิจกรรมสมทบที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดขึ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แก่ การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงพลุไฟนานาชาติ การแข่งขันมวยไทยไฟต์ การแข่งขันเครื่องบินระดับโลก Air Race 1 การแสดงสินค้า ๔ ภาค มหกรรมอาหารนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และการจัดงานแสดงเทคโนโลยีทางเรือ Ship Tech หรืออาจมีกิจกรรมสมทบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

 

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

 

ASEAN Navy Song

เพลงบรรเลงเพื่อการเฉลิมฉลองสำหรับงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน 

 

 

กำหนดการในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 13-22 พ.ย. 2560

 

What's on Today

สวนสนามทางเรือ

ภาพรวม

การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN’s International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) เป็นการจัดสวนสนามโดยกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญประเทศต่างๆ นอกอาเซียน ร่วมสวนสนามฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน บริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีประมาณการกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศที่เข้าร่วม ประกอบด้วยเรือของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ลำ เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๑๕ – ๒๐ ลำ เรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวน ๑๕ – ๒๐ ลำ และอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง

รูปแบบการจัดกิจกรรม จะเป็นการจัดในลักษณะการตรวจพลสวนสนามทางเรือ (Fleet Review) โดยก่อนวันจัดกิจกรรมจะกำหนดให้เรือที่เข้าร่วมกิจกรรมจอดเรือทอดสมอบริเวณหน้าอ่าวพัทยาก่อน ๑ คืน ในวันจัดกิจกรรมจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนเป็นประธานในพิธี และจัดให้ประธานและแขกผู้มีเกียรติ (ผู้บัญชาการทหารเรือรับเชิญจากประเทศต่าง ๆ และแขกรับเชิญอื่น ๆ) ขึ้นเรือประธานและร่วมตรวจพลสวนสนามบนเรือชุด ร.ล.นเรศวร โดยจะขึ้นเรือจากท่าเรือ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ และออกเรือไปยังจุดตั้งตัวในการเริ่มสวนสนาม จากนั้นเรือประธานจะแล่นผ่านกระบวนเรือ โดยเมื่อผ่านเรือลำแรก คือ ร.ล.ปิ่นเกล้า จะยิงสลุตคำนับตามระเบียบว่าด้วยการเคารพ ในขณะเดียวกันอากาศยานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะบินสวนสนามผ่านเรือประธานและเรือที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นเรือประธานจะแล่นผ่านเรือที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกลำ โดยเรือทุกลำจะทาความเคารพตามระเบียบว่าด้วยการเคารพ จึงแล้วเสร็จการจัดกิจกรรม และท้ายสุดเรือประธานจะเดินทางกลับ และส่งแขกผู้มีเกียรติ

การฝึก AMNEX ครั้งที่ 1

ภาพรวม

การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017) มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน๒๕๖๐ โดยมีประมาณการกำลังทางเรือที่เข้าร่วม ประกอบด้วย เรือของกองทัพเรือ จำนวน ๒ ลำ และเรือกองทัพเรืออาเซียนตามจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ แบ่งการฝึกออกเป็น ๒ ขั้น ดังนี้

(๑) ขั้นการฝึกในท่า ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รวม ๒ วัน) มีการฝึกที่สำคัญ เช่น ฝึก Table Top Exercise (TTX) เป็นการฝึกอบรมเชิงสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการได้พิจารณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนามาตรการต่าง ๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเลวิธี Hoist Transfer ร่วมกัน การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ (ASTT) เป็นการฝึกที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทีมศูนย์ยุทธการให้มีความชำนาญในการฝึกปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานร่วมกันและเป็นการเตรียมการในเรื่อง Procedure ที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับการฝึก และการบรรยายสรุปก่อนออกเรือ Pre Sail Brief เป็นการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการฝึก

(๒) ขั้นการฝึกในทะเล ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เป็นเวลา ๑ วัน) โดยทำการฝึกตามตารางการปฏิบัติที่จะทำการฝึกในทะเล เช่น การประกอบกำลังเดินทางมาจุดนัดพบบริเวณพื้นที่ฝึกรูปกระบวนเดินทาง การฝึกการสื่อสารทางยุทธวิธี การฝึกเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในการตรวจค้น) การฝึกรับส่งสิ่งของในทะเลโดยวิธี Hoist Transfer

ประชุม ผบ. ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

ภาพรวม

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ เป็นการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน โดยครั้งล่าสุด จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย โดยการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวข้องกับบทบาทของกองทัพเรือ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งหัวข้อการประชุมนี้ กองทัพเรือไทยเป็นผู้กำหนดขึ้น

แกลเลอรี่

Photos

cover-image2

Video

cover-video2


 

ติดต่อเรา : pr.aseanifr2017@gmail.com

 
ลงทะเบียน