การฝึกผสมพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1 : 1st AMNEX

งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการงานมหกรรมทางเรือนานาชาติและงานเลี้ยงวันกองทัพเรือ
November 21, 2017
Spirit of All Navies in International Fleet Review 2017
November 22, 2017

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือรบจำนวน 14 ลำจากกองทัพเรืออาเซียน ในจำนวนนี้ มี ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.นเรศวร เป็นเรือประเภทเรือฟริเกตของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึก  ทุกลำปลดเชือกออกเรือในเวลา 06.00 น. ใช้พื้นที่อ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่ฝึก

การฝึก 1st AMNEX นี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการฝึกร่วมกันเป็นครั้งแรกของกองทัพเรืออาเซียน จัดว่าเป็นการฝึกขนาดใหญ่ แต่ละชาติได้ร่วมกันจัดทำคู่มือมาตรฐานสำหรับการฝึกร่วมกันในครั้งนี้ (Standard Operation Procedure: SOP) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องทำสื่อสารให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ การฝึกจะมีวงรอบ 3 ปีครั้ง โดยกองทัพเรืออาเซียนแต่ละประเทศจะสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

การฝึกครั้งนี้ เป็นการทดสอบ SOP ด้วยการทำการฝึกขั้นพื้นฐาน เช่นการฝึกการติดต่อสื่อสาร การรับส่งสิ่งของในทะเล การแปรขบวน จนถึงการแปรขบวนเพื่อการถ่ายรูปกองเรือจากทางอากาศ (Photo Ex) และในช่วงท้ายก่อนเรือจะเข้าเทียบท่า จะทำการฝึกรักษากฎหมาย ด้วยการตรวจค้นเรือต้องสงสัยที่อาจเป็นเรือที่กระทำผิดกฎหมาย อันเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่นการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ผิดกฎหมาย สารพิษ อาวุธ ยาเสพติด หรือการกระทำผิดกฎหมายการคามนุษย์ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหัวข้อการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 ในหัวข้อการอนุรักษ์และพิทักษณ์รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทุกประเทศ และรักษาไว้เพื่อความยั่งยืนของลูกหลานชนรุ่นต่อไป  ระยะเวลาการฝึก ประกอบด้วย

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นการฝึกในท่า ด้วยการประชุมสัมมนา ฝึกวางแผนบนโต๊ะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการฝึกภาคทะเล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นการฝึกภาคทะเล

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560

–  ภาคเช้า เป็นการสรุปผลการฝึก และวิจารณ์การฝึก

– ภาคบ่าย เป็นพิธีปิดการฝึก โดย ผบ.กองเรือยุทธการ เป็นประธาน และส่งเรือกองทัพเรืออาเซียนเดินทางกลับ

ผลของการฝึก 1st AMNEX นี้ จะทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่น กรณีแผ่นดินไหวเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ หรือการป้องกันการกระทำอันเป็นโจรสลัดในช่องแคบมะละกา เป็นต้น