ภาพรวมการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1

จุดบริการรักษาพยาบาลของกองทัพเรือ
November 2, 2017
เพลง ASEAN Navies และเนื้อร้อง
September 25, 2017

การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของกองทัพเรืออาเซียน กองทัพเรือจึงเสนอให้มีการฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรืออาเซียน ในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งในที่ประชุมต่างเห็นชอบให้ทำการฝึกร่วมกัน การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกร่วมกันครั้งแรกของกองทัพเรืออาเซียน การฝึกประกอบด้วย

(๑) ขั้นการฝึกในท่า ระหว่างวันอังคารที่ ๑๓ ถึงวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการฝึกที่สำคัญ เช่น ฝึก Table Top Exercise (TTX) เป็นการฝึกอบรมเชิงสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการได้พิจารณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนามาตรการต่าง ๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเลวิธี Hoist Transfer ร่วมกัน การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ (ASTT) เป็นการฝึกที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทีมศูนย์ยุทธการให้มีความชำนาญในการฝึกปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานร่วมกันและเป็นการเตรียมการในเรื่อง Procedure ที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับการฝึก และการบรรยายสรุปก่อนออกเรือ Pre Sail Brief เป็นการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการฝึก

(๒) ขั้นการฝึกในทะเล ในวันอังคารที่ ๒๑ ถึงวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รวม ๒ วัน) โดยทำการฝึกตามตารางการปฏิบัติที่จะทำการฝึกในทะเล เช่น การประกอบกำลังเดินทางมาจุดนัดพบบริเวณพื้นที่ฝึกรูปกระบวนเดินทาง การฝึกการสื่อสารทางยุทธวิธี การฝึกเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในการตรวจค้น) การฝึกรับส่งสิ่งของในทะเลโดยวิธี Hoist Transfer