การฝึก AMNEX ครั้งที่ 1

ภาพรวม

การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017) มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน๒๕๖๐ โดยมีประมาณการกำลังทางเรือที่เข้าร่วม ประกอบด้วย เรือของกองทัพเรือ จำนวน ๒ ลำ และเรือกองทัพเรืออาเซียนตามจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ แบ่งการฝึกออกเป็น ๒ ขั้น ดังนี้

(๑) ขั้นการฝึกในท่า ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รวม ๒ วัน) มีการฝึกที่สำคัญ เช่น ฝึก Table Top Exercise (TTX) เป็นการฝึกอบรมเชิงสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการได้พิจารณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนามาตรการต่าง ๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเลวิธี Hoist Transfer ร่วมกัน การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ (ASTT) เป็นการฝึกที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทีมศูนย์ยุทธการให้มีความชำนาญในการฝึกปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานร่วมกันและเป็นการเตรียมการในเรื่อง Procedure ที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับการฝึก และการบรรยายสรุปก่อนออกเรือ Pre Sail Brief เป็นการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการฝึก

(๒) ขั้นการฝึกในทะเล ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เป็นเวลา ๑ วัน) โดยทำการฝึกตามตารางการปฏิบัติที่จะทำการฝึกในทะเล เช่น การประกอบกำลังเดินทางมาจุดนัดพบบริเวณพื้นที่ฝึกรูปกระบวนเดินทาง การฝึกการสื่อสารทางยุทธวิธี การฝึกเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในการตรวจค้น) การฝึกรับส่งสิ่งของในทะเลโดยวิธี Hoist Transfer


ลงทะเบียน