ประชุม ผบ. ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

ภาพรวม

โลโก้ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11th ANCM)

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ เป็นการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน โดยครั้งล่าสุด จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย โดยการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวข้องกับบทบาทของกองทัพเรือ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งหัวข้อการประชุมนี้ กองทัพเรือไทยเป็นผู้กำหนดขึ้น

Theme for the Navy Chiefs in this year is “Protection and Preservation of the Marine Environment”

 

 

ระเบียบวาระการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11

 

โปรแกรมการประชุม ผบ.ทร. อาเซียน ครั้งที่ 11


ลงทะเบียน