มาสค็อต ASEAN IFR 2017

การประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคี ของ ทร.อาเซียน ครั้งที่ 1
March 9, 2017
กำลังทางเรือ อัพเดต 20 พ.ค.60
May 20, 2017

น้องอาเซียน เต่าตนุน้อยผู้รักสงบแห่งท้องทะเล

ความหมาย

  • เต่าตนุ เป็นเต่าทะเล ถือกำเนิดมาบนโลกนี้อย่างยาวนาน และมีอายุยืนยาว เปรียบได้กับอาเซียน ที่ได้ก่อตั้งมาอย่างยาวนานถึง ๕๐ ปี และจะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต อีกตราบนานเท่านาน เฉกเช่นเดียวกับเต่าตนุที่อยู่คู่ท้องทะเลมาอย่างยาวนาน
  • เต่าตนุ เป็นนักเดินทางไกล เฉกเช่นกับทหารเรือ ที่ออกทะเลรอนแรมเป็นระยะเวลานานๆ และจะกลับมายังแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมเป็นประจำเสมอ เพื่อวางไข่ แสดงถึงความรักในถิ่นอาศัย เช่นเดียวกันกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสงบและมั่นคง
  • เต่าตนุ ยังเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสะอาด ความเป็นธรรมชาติของท้องทะเล และชายหาดได้เป็นอย่างดี เพราะมันจะกลับมาวางไข่ได้ก็ต่อเมื่อ ชายหาดนั้น ไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เต่าตนุจึงพบเห็นได้ทั่วไปในทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแถบอาเซียน
  • เต่าตนุ เดิมทีเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล จนในปัจจุบันเต่าตนุในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และทำให้คนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ไม่ทำลายทรัพยกรธรรมชาติ หรือหาประโยชน์จากเต่าทะเล ไม่ว่าจะเป็น ไข่เต่า กระดอง ดังนั้น เต่าตนุจึงเหมาะสมที่จะเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้ผู้คนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นธีมหลักในการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน

 

ลงทะเบียน